2009/05/27

Saro-Wiwa


Ken Saro-Wira foi executado em 1995.